KLUB SPORTOWY „STELLA”

25-801 KIELCE  ul. KRAKOWSKA 374

STATUT

Kielce 2018

Zmiany w statucie na Walnym Zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczym

Członków Klubu Sportowego „Stella” w dniu 25 luty 2018 r.

Rozdział I

Nazwa, teren działania, siedziba władz, charakter prawny

§ 1.

Stowarzyszenie nosi nazwę: Klub Sportowy „Stella” Kielce ijest zwane dalej jako „KS”.

§2.

 1. Terenem działania „KS” jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, ze szczególnym uwzględnieniem Miasta Kielce i województwa świętokrzyskiego.
 2. Dla właściwego realizowania celów statutowych „KS” może prowadzić działalność poza granicami kraju.
 3. Siedzibą „KS” jest ul. Krakowska 374, 25-801 Kielce.

§3.

 1. „KS” działa na zgodnie z Ustawą z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U. 2010
  nr 127 poz. 857), Ustawą z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach
  (Dz.U. 1989 nr 20 poz. 104) oraz niniejszym statutem.
 2. Organem rejestrowym „KS” jest Krajowy Rejestr Sądowy.

§4.

 1. „KS” posiada osobowość prawną.
 2. „KS” może tworzyć komisje.
 3. „KS” jest członkiem Wojewódzkiego Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe.
 4. „KS” może być członkiem krajowych i regionalnych organizacji zainteresowanych rozwojem sportu, korzystając z uprawnień wynikających ze statutów tych organizacji.
 1. Wiodąca sekcja sportowa „KS” to łucznictwo.

§5.

„KS” opiera swoją działalność na pracy społecznej swoich członków. Dla realizacji określonych celów może zatrudniać pracowników.

§6.

 1. „KS” używa odznak i znaków organizacyjnych oraz pieczęci na której w otoku widnieje napis: „Klub Sportowy w Kielcach” natomiast w środku pieczęci widnieje napis „Stella”.
 2. Barwami „KS” są kolory zielony i czerwony.
 3. Godłem „KS” jest emblemat w kształcie prostokąta z kolorem czerwonym na obwodzie, natomiast pole jest zielone Na zielonym polu widnieje biały napis „Klub Sportowy” na tle stylizowanego łuku z napiętą strzałą. Po prawej stronie na zielonym tle znajduje się pionowy napis „Stella”. Na dolnym poszerzonym obwodzie w kolorze czerwonym widnieje napis zielonymi literami „Kielce-Słowik” rozdzielony gwiazdkami.

 

Rozdział II

Cele i środki działania

§7.

Celem „KS” jest:

 1. Rozwijanie i propagowanie łucznictwa oraz innych dyscyplin sportowych.
 2. Rozwijanie różnych form masowej kultury fizycznej oraz sportu kwalifikowanego wśród dzieci i młodzieży.
 3. Prowadzenie działalności wychowawczej krzewienie kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży szkolnej, akademickiej i dorosłych na terenie działania „KS” oraz wychowywanie dzieci i młodzieży przez upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, a także prowadzenie różnorodnych działań o charakterze profilaktycznym oraz działań mających na celu zapobieganie uzależnieniom i patologiom społecznym.

§8.

Dla osiągnięcia celu “KS” stosuje następujące środki działania:

 1. Zrzesza uprawiających czynnie łucznictwo i organizatorów łucznictwa.
 2. Organizuje zawody międzynarodowe, krajowe, makroregionalne, okręgowe, masowe zawody dla sieci i młodzież oraz imprezy sportowo-rekreacyjne dla niestowarzyszonych.
 3. Uczestniczy w zawodach i imprezach sportowych organizowanych przez władze i organizacje sportowe.
 4. Organizuje i prowadzi współzawodnictwo amatorskie.
 5. Rozwija działalność kulturalno-oświatową wśród swoich członków,
 6. Zarządza posiadanymi urządzeniami sportowymi,
 7. Współdziała w zakresie opieki lekarskiej nad swoimi członkami.
 8. Rozstrzyga spory powstałe w obrębie “KS”
 9. Podejmuje inne przedsięwzięcia zgodnie z prawem w ramach statutowej działalności, jakie okażą się celowe dla rozwoju sportu na terenie jego działania.
 10. Wspiera działalność organizacyjną Uczniowskich Klubów Sportowych.
 11. „KS” może prowadzić działalność gospodarczą zgodnie z obowiązującymi przepisami. Dochód z działalności gospodarczej służy realizacji celów statutowych.
 12. “KS” może prowadzić działalność profilaktyczno-wychowawczą z młodzieżą zagrożoną uzależnieniami oraz na rzecz osób niepełnosprawnych w tym dzieci i młodzieży oraz ich rehabilitacją. Decyzję w powyższej sprawie podejmuje Zarząd.
 13. Współdziała, m.in. z władzami sportowymi, państwowymi i samorządowymi
  w celu zapewnienia członkom właściwych warunków do uprawiania sportu.
 14. Podejmuje działania na rzecz promocji i rozwoju różnych form sportu amatorskiego i profesjonalnego.

§9.

Dla zapewnienia środków finansowych na realizację celów statutowych klub może prowadzić działalność charytatywną oraz w zakresie wolontariatu.

 

Rozdział III

Członkowie „KS”, ich prawa i obowiązki

§10.

Członkowie „KS” dzielą się na: Zwyczajnych, Wspierających, Honorowych.

§11.

 1. Członkiem zwyczajnym „KS” może być każda osoba fizyczna, która ukończyła 16 lat, zamieszkała w Polsce jak i za granicą, przyjęta przez Zarząd Klubu na podstawie pisemnej deklaracji z tym, że w składzie Zarządu większość muszą stanowić osoby
  o pełnej zdolności do czynności prawnych.
 2. Członkiem wspierającym może być każda osoba fizyczna, instytucja lub organizacja pragnąca materialnie wspierać działalność “KS”.
 3. Członkiem honorowym „KS” może być osoba fizyczna zasłużona w rozwoju łucznictwa i „KS”.

§12.

 1. Członkowie zwyczajni mają prawo:
 1. uczestniczyć z głosem stanowiącym w walnych zebraniach „KS”,
 2. wybierać i być wybieranym do wszystkich władz „KS”,
 3. brać czynny udział w zawodach i imprezach sportowych w barwach „KS”
  i organizacji, których „KS” jest członkiem,
 4. wysuwać postulaty i wnioski wobec władz „KS”, oceniać i poddawać krytyce ich działalność,
 5. korzystać z urządzeń oraz sprzętu sportowego „KS”,
 6. korzystać z innych przywilejów wynikających ze statutu i działalności „KS” oraz jego członkostwa w organizacjach, których „KS” jest członkiem,
 7. nosić odznakę z godłem „KS” oraz posiadać legitymację członkowską.
 8. uczestniczyć z głosem doradczym w walnych zebraniach „KS”,
 9. brać czynny udział w zawodach oraz imprezach sportowych w barwach „KS”
  i organizacji, których jest członkiem,
 10. wysuwać postulaty i wnioski wobec władz „KS”, oceniać i poddawać krytyce ich działalność,
 11. korzystać z urządzeń oraz sprzętu sportowego „KS”,
 12. korzystać z innych przywilejów wynikających ze statutu i działalności „KS” oraz jego członkostwa w organizacjach, których „KS” jest członkiem.
 1. Członkowie wspierający mają prawa członków zwyczajnych z wyjątkiem czynnego
  i biernego prawa wyborczego.
 2. Członkowie honorowi mają prawo:

§13.

 1. Do obowiązków członków zwyczajnych należą:
  1. przestrzeganie statutu oraz uchwał i postanowień władz „KS”,
  2. regularne opłacanie składek członkowskich,
  3. branie czynnego udziału w działalności „KS”,
  4. dbanie o dobre imię „KS” i jego mienie.
  5. Do obowiązków członków honorowych należy:
   1. przestrzeganie statutu oraz uchwał i postanowień władz „KS”
   2. propagowanie rozwoju łucznictwa i godne reprezentowanie „KS”.
  6. Do obowiązków członków wspierających należy:
   1. udzielanie materialnej, fachowej i moralnej pomocy na rzecz „KS”,
   2. przestrzeganie statutu oraz uchwał i postanowień władz „KS”.

§14.

 1. Do „KS” może należeć na prawach uczestników młodzież do lat 16.
 2. Uczestnik musi posiadać pisemną zgodę pełnoprawnych opiekunów.
 3. Uczestnik nie posiada czynnego i biernego prawa wyborczego i nie bierze udziału
  w głosowaniu uchwał.
 4. Uczestnicy korzystają z urządzeń i sprzętu sportowego „KS”, reprezentują jego barwy po złożeniu deklaracji oraz opłaceniu składek członkowskich.

§15.

 1. Przyjęcie nowych członków następuje na podstawie spełnienia warunków statutu, oświadczenia woli oraz akceptacji Zarządu „KS”.
 2. Godność członka honorowego nadaje walne zebranie „KS” na wniosek Zarządu “KS”.

§16.

 1. Członkostwo ustaje w przypadku:
  1. skreślenia lub wykluczenia przez Zarząd “KS” osoby fizycznej bądź likwidacji osoby prawnej,
  2. wystąpienia z „KS”, zgłoszonego na piśmie za zgodą Zarządu „KS”,
  3. rozwiązania z „KS”,
  4. nieopłacania składek członkowskich za okres 6 miesięcy,
  5. nie brania udziału w pracach “KS”,
  6. wykluczenia przez Zarząd w przypadku naruszenia postanowień niniejszego statutu,
  7. śmierci członka.
  8. Członek niewykonujący postanowień statutowych z przyczyn przez niego zawinionych może być pozbawiony członkostwa przez wykreślenie z listy członków w drodze uchwały Zarządu.
 2. Zarząd “KS” może przywrócić członkostwo klubu po uregulowaniu zaległych składek przez członka.
  1. Członek „KS” może być zawieszony w prawach członkowskich przez Zarząd
   w przypadku nie brania czynnego udziału w realizacji zadań i celów „KS” lub innego naruszenia postanowień statutu i uchwał.
  2. Zawieszenie w prawach członkowskich polega na okresowym pozbawieniu uprawnień statutowych, a w szczególności prawa do udziału w zawodach i działalności szkoleniowej „KS”.
  3. Od decyzji o wykluczeniu lub zawieszeniu w prawach członkowskich przysługuje stronie prawo odwołania się do Walnego Zebrania Członków w terminie 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o podjętej uchwale.

 

Rozdział IV

Władze Klubu

 

§17.

 1. Władzami Klubu są:
  1. Walne Zebranie Członków,
  2. Zarząd „KS”,
  3. Komisja Rewizyjna „KS”.
 2. Kadencja Zarządu „KS” i Komisji Rewizyjnej „KS” trwa 4 lata.
  1. Uchwały władz „KS” zapadają, zwykłą większością głosów, przy czym dla ich ważności wymagana jest obecność co najmniej połowy ilości osób uprawnionych do głosowania. W razie równości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego.

§18.

Walne zebranie członków.

 1. Jest najwyższą władzą „KS”.
 2. Zebrania mogą być:
  1. sprawozdawcze jeden raz w roku,
  2. sprawozdawczo-wyborcze raz na cztery lata,
  3. Nadzwyczajne Walne Zebranie może być zwołane na skutek:
   1. Uchwały Zarządu „KS” podjętej większością 2/3 głosów,
   2. Wniosku Komisji Rewizyjnej „KS”,
   3. Wniosku zgłoszonego, przez co najmniej ½ ogólnej liczby członków „KS”
 3. Nadzwyczajne Walne Zebranie obraduje wyłącznie nad sprawami dla których zostało zwołane.
 4. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwoływane jest przez Zarząd w terminie minimum 7 dni od zgłoszenia wniosku lub podjętej uchwały i obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.
 5. O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania Członków Zarząd „KS” zawiadamia członków, co najmniej na 21 dni przed terminem Walnego Zebrania Członków elektronicznie – na podane adresy e-mail członków Walnego Zebrania i/lub telefonicznie, listownie.
  1. Dla ważności obrad Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego „KS”
   w pierwszym terminie konieczny jest udział co najmniej połowy członków, a w drugim terminie 1/3 członków.

§19.

W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:

 1. Z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni.
 2. Z głosem doradczym – członkowie wspierający oraz zaproszeni goście.

§20.

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:

 1. Wysłuchuje i zatwierdza sprawozdanie z pracy Zarządu „KS” oraz Komisji Rewizyjnej „KS”,
 2. Udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi „KS” na wniosek Komisji Rewizyjnej „KS”,
 3. Wybiera w głosowaniu tajnym lub jawnym Zarząd „KS” i Komisję Rewizyjną „KS”.
 4. Uchwala statut lub zmiany w statucie „KS”.
 5. Podejmuje uchwały o likwidacji „KS”
 6. Uchwalanie głównych kierunków i programów działania „KS”,
 7. Rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu „KS” w sprawie wykluczenia, wykreślenia lub zawieszenia w prawach członka,
 8. Rozpatrywanie oraz rozstrzyganie wniosków Zarządu „KS”, Komisji Rewizyjnej „KS” i członków „KS”.

§21.

Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności, co najmniej ½ ogólnej liczby członków w pierwszym terminie i 1/3 członków w drugim terminie.

§22.

Zarząd „KS” jest organem władzy „KS” działającym pomiędzy Walnymi Zebraniami Członków.

§23.

Zarząd „KS”

 1. Zarząd „KS” składa się z 7-9 osób wybranych przez Walne Zebranie Członków.
 2. Zarząd “KS” konstytuuje się na swym inauguracyjnym posiedzeniu wybierając: prezesa, wiceprezesa, skarbnika, sekretarza i członków.
 3. Prezydium Zarządu „KS” tworzą: prezes, wiceprezes i sekretarz.
 4. Zarząd „KS” zbiera się najmniej raz w kwartale.
 5. Prezydium Zarządu „KS” zbiera się najmniej raz w miesiącu.
 6. Prezydium Zarządu „KS” nie ma uprawnień do podejmowania uchwał.
 7. Zakres działania oraz tryb pracy Zarządu „KS” i jego organów określają regulaminy uchwalone przez Zarząd „KS”.
 8. Członkowie Zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie za czynności wykonywane w związku z pełnioną funkcją.

§24.

Do kompetencji Zarządu należy:

 1. Reprezentowanie „KS” na zewnątrz.
 2. Wykonywanie uchwał walnego zebrania członków „KS”
 3. Kierowanie całokształtem działalności „KS”, a w szczególności:
  1. przyjmowane, skreślanie, nagradzanie i karanie członków „KS”,
  2. ustalanie i pobieranie składek i opłat członkowskich „KS”,
  3. zwoływanie walnych zebrań członków w celu podsumowania i oceny działalności “KS”,
  4. pozyskiwanie dodatkowych środków na prowadzenie działalności statutowej „KS”.
  5. Występowanie do władz z wnioskami w sprawach:
  6. środków na działalność sportową i organizacyjną dla “KS”,
  7. szkolenie kadry trenersko-instruktorskiej i sędziowskiej,
  8. budowy i modernizacji urządzeń sportowych w/g potrzeb “KS”.
  9. Zarządzanie majątkiem i funduszami “KS” zgodnie z obowiązującymi przepisami,
  10. Uchwalanie okresowych planów działania i preliminarzy budżetowych „KS”.
  11. Podejmowanie uchwał w sprawie zatrudnienia i zwalniania pracowników „KS”.

§25.

 1. Do rozstrzygania sporów wynikających między członkami “KS”, walne zebranie powołuje Sąd koleżeński.
 2. Odwołanie od decyzji Sądu Koleżeńskiego przysługuje w terminie 30 dni od Walnego Zebrania Członków “KS”.

§26.

Organy doradcze „KS”

 1. Zarząd może powoływać komisje specjalistyczne, stanowiące jej organy doradcze
  i opiekuńcze.
 2. Komisje wykonują zadania powierzone przez Zarząd.

§27.

Komisja Rewizyjna „KS”

 1. Komisja Rewizyjna „KS” składa się z 3 osób, w tym z przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i członka. Komisja konstytuuje się na pierwszym posiedzeniu, przy czym członkowie Komisji Rewizyjnej „KS”:
  1. nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi
   w stosunku pokrewieństwa,
  2. w skład Komisji Rewizyjnej „KS” nie mogą wchodzić członkowie “KS” pełniący funkcje etatowe „KS”,
  3. nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.
  4. Komisja Rewizyjna „KS” przeprowadza przynajmniej raz w roku kontrolę finansową
   z działalności Klubu.
  5. Komisja Rewizyjna „KS” przedkłada Walnemu Zebraniu Członków sprawozdanie ze swojej działalności oraz posiada wyłączne prawo stawiania wniosków w sprawach absolutorium dla Zarządu.
  6. Komisja Rewizyjna „KS” ma prawo występowania do Zarządu „KS” z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli i żądania wyjaśnień oraz usunięcia nieprawidłowości.
  7. Do Komisji Rewizyjnej „KS” należy:
   1. kontrolowanie przestrzegania statutu i wykonywania uchwał walnego zebrania
   2. w razie stwierdzenia w toku kontroli nieprawidłowości i usterek, określa termin oraz sposoby ich usunięcia.
   3. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub upoważniony przez niego członek Komisji ma prawo brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.

§28.

 1. W przypadku ustąpienia Członków Zarządu „KS” i Komisji Rewizyjnej „KS” władzom tym przysługuje prawo kooptacji.
 2. Liczba członków władz pochodzących z kooptacji nie może przekroczyć 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru.
 3. W przypadku ustąpienia więcej niż 1/3 członków Zarządu „KS” lub Komisji Rewizyjnej „KS”, Zarząd „KS” jest zobowiązany do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków.

 

Rozdział V

Majątek i fundusze „KS”

 

§29.

 1. Majątek „KS” stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.
 2. Zbywanie i przekazywanie majątku nieruchomego “KS” nabytego ze środków pochodzących z budżetu wymaga zgody organu rejestrującego.

§30.

“KS” może podjąć się prowadzenia działalności gospodarczej.

§31.

 1. Na fundusz „KS” składają się:
  1. składki roczne członków „KS”,
  2. wpływy z zawodów i imprez organizowanych przez „KS”,
  3. subwencje, darowizny, dotacje
  4. środki pochodzące z innej działalności statutowej „KS”,
  5. dochody z działalności gospodarczej
  6. dochody z wynajmu obiektów sportowych.
  7. Dochody „KS” przeznaczone są wyłącznie na realizację celów statutowych
   i w związku z powyższym zabrania się:
   1. Udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem klubu
    w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób,
    z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej osobami bliskimi.
   2. Przekazywania majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.
   3. Wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich chyba, że to wykorzystanie wynika ze statutowego celu działalności „KS”.

§32.

 1. Do ważności oświadczeń dotyczących praw i obowiązków majątkowych „KS” wymagane jest współdziałanie dwóch osób: prezesa i wiceprezesa lub prezesa
  i sekretarza, względnie osób przez nich upoważnionych, spośród członków Zarządu.
 2. W umowach między „KS” a członkiem Zarządu oraz w sporach z nim „KS” reprezentuje członek Komisji Rewizyjnej „KS” wskazany w uchwale Komisji Rewizyjnej „KS”.
 3. Zarząd jest organem reprezentacji „KS”.

 

Rozdział VI

Nagrody i kary

 

§33.

Za wzorowe wykonywanie zadań i obowiązków, za aktywną pracę nad rozwojem kultury fizycznej oraz za wybitne osiągnięcia sportowe i wychowawcze przyznawane są następujące wyróżnienia:

 1. Pochwały ustne i pisemne
 2. Nagrody
 3. Dyplomy honorowe i odznaczenia.

§34.

Za brak dyscypliny, nieprzestrzeganie statutu i regulaminów mogą być stosowane następujące kary:

 1. Ostrzeżenie,
 2. Nagana,
 3. Pozbawienie funkcji w „KS”, w tym także wybieralnych,
 4. zawieszenie w prawach członka „KS”.

§35.

 1. Od nałożonej kary przysługuje członkowi prawo odwołania w terminie 30-dniowym do Zarządu „KS”, a w razie decyzji negatywnej dla zainteresowanego, do najbliższego walnego lub nadzwyczajnego zebrania członków.
 2. O nałożonych karach należy zawiadomić członka na piśmie.

 

Rozdział VII

Postanowienia końcowe

 

§36.

Zmiana statutu może być uchwalona przez Walne Zebranie Członków większością 2/3 głosów w obecności, co najmniej połowy liczby członków Walnego Zebrania Członków
i wymaga zatwierdzenia przez organ rejestracyjny.

§37.

 1. Rozwiązanie „KS” następuje w przypadku podjęcia uchwały przez Walne Zebranie Członków większością 2/3 głosów w obecności, co najmniej połowy liczby członków Walnego Zebrania Członków.
 2. Uchwała o rozwiązanie się „KS” powinna określać sposób likwidacji oraz przeznaczenie majątku „KS”.
 3. Po zakończeniu likwidacji „KS”, likwidator występuje do organu rejestracyjnego z wnioskiem o wykreślenie „KS” z rejestru stowarzyszeń kultury fizycznej.
Attachments:
Download this file (Statut_KSSTELLA_2018.pdf)STATUT KS STELLA[ ]1223 kB

Odwiedza nas 141 gości oraz 0 użytkowników.

Dzisiaj jest: 6 Grudzień 2023    |    Imieniny obchodzą: Mikołaj, Emilian, Leontyna
przyjaciele